ಇಂದು ಮೈಸೂರು ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಹುಡ್ಕೋ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಚಿಕನ್ ಡೀಪ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಚಿಕ್ಕನ   ಕಬಾಬ್ ಫಿಶ್   ಚಿಕನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

9945504653.

9740900801

 

No comments:

Post a Comment