ದಿನಾಂಕ 30.12.20 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಭರ್ತಿ ಯಾಗಿ ಅಯಕೆ ಯಾಗಿ.ಅಜ಼ಮ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 7 ನೆ


ಬಾರಿ ಅಯೆಕೆ ಆದರು.ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 3 ನೆ


 ಬಾರಿ ಅಯೆಕೆ ಆದರು. ಸಯದ ಹೀನಾ ಕೌಸರ್ ‌.ಸುಲ್ತಾನ 
ಬೆಗಮ್.ಫ಼ರ್ಹೀನ್ ಬೆಗಮ್ ಅಯೆಕ ಆದರು.ದೊಡ್ದ ಕವಲಂದೆ 
ಜನರು ಅಧುರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment