ಕಾಡು ಹಂದಿ ಓಡಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ನಾಜೀಮ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ

 
ದೊಡ್ಡ ಕವಲಂದೆ  ನಂಜನ್ಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕವಲಂದೆ   ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ರವರ ಮಗ


ನಾಜೀಮ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್  ಎಂಬುವವರು ಕಾಡು ಹಂದಿ ಓಡಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ 

@Samjho Bharat News

8010884848

7599250450

No comments:

Post a Comment